Kluczbork.pl

 
Kluczbork.pl » "Zasłużeni dla Kluczborka"

Zasłużony dla Kluczborka

ROK 1999
ROK 2000
ROK 2001
ROK 2002
ROK 2003
ROK 2004
ROK 2005
ROK 2006
ROK 2007
ROK 2008
ROK 2009
ROK 2010
ROK 2011
Medale 750-lecia,
I edycja (czerwiec 2003)
Medale 750-lecia,
II edycja (listopad 2003)
bp. Jan Bagiński bp. Jan Bagiński - urodzony w maju 1932 w Kamionce (Wołyń), wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1956 w Opolu, mianowany biskupem tytularnym (Tagarata) i pomocniczym opolskim 27 czerwca 1985, konsekrowany 15 sierpnia 1985 r. Dewiza biskupia: Servire Deo et Populo (służyć Bogu i ludziom). Stopień naukowy: doktor teologii dogmatycznej. Były prefekt, a następnie wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Budowniczy kościołów Pniowie i Kluczborku, gdzie przez 10 lat był proboszczem. W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - biskupa Jana Bagińskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja).
Alojzy Benk Alojzy Benk - Wykazał się wielkim zaangażowaniem w pełnieniu funkcji sołtysa Bogacicy, którą sprawował przez 12 lat. To oddany społecznik na rzecz lokalnej społeczności oraz gminy Kluczbork. Przez 25 lat pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry dętej w Bogacicy. Wielu z jej członków grało później w orkiestrach jednostek wojskowych. Był jednym z założycieli o długoletnim przewodniczącym DFK w Bogacicy. Za wkład w naukę zawodu (wykształcił 40 uczniów branży stolarskiej) otrzymał Złotą Odznakę z Cechu Rzemiosł Różnych w Warszawie. Ale Pan Benk uczył nie tylko stolarzy. Ok. 40 muzyków wykształconych w Bogacicy miało możliwość grania w jednostkach wojskowych. W roku listopadzie 2003r. - w roku obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - Alojzy Benk został uhonorowany Medalem 750-lecia (II edycja).
Aurelia Fraszek Aurelia Fraszek - od 1955 pracowała w Liceum Ogólnokształcącym, pełniąc od 1991 do 1997 roku obowiązki dyrektora szkoły. Jej praca dydaktyczna owocowała wielokrotnie sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jako wychowawca młodego pokolenia wpajała uczniom idee patriotyzmu, przywiązania do tradycji narodowej i niepodważalne wartości chrześcijańskie. Przez wiele lat była prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, inicjowała spotkania z przedstawicielami polskiej elity intelektualnej, krzewiła szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym. W czasie stanu wojennego (w 1982r.) była internowana w Gołdapi. Nie ustaje w pracy na rzecz pomocy innym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z rodzin ubogich w świetlicy Caritas przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - Aurelia Fraszek została uhonorowana Medalem 750-lecia (II edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużona dla Kluczborka.
Jan Głąb Jan Głąb (zm. 2006r.) - po zdanej maturze dostał się na studia do Akademii Medycznej w Łodzi (1949 r.). W 1954r. zaczął pracować w tutejszym szpitalu na Oddziale Wewnętrznym, jako asystent dr Skibniewskiej, a w roku 1962 został Ordynatorem tegoż oddziału. W czasie stanu wojennego za swą działalność patriotyczną i społeczną został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, uwięziony w obozie dla internowanych w Nysie i pozbawiony funkcji ordynatora. Po powrocie z obozu po 2 latach ponownie objął funkcję ordynatora. Zdobył specjalizację kardiologa i utworzył Oddział Kardiologii. W grudniu roku 2000 przeszedł na emeryturę, a mimo to nadal pracował jako kardiolog prowadząc Poradnię Kardiologiczną. Udzielał się przez cały czas w Klubie Inteligencji Katolickiej, w Caritasie, przez wiele lat był członkiem Rady Duszpasterskiej w Solidarności. Co roku urządzał kilkudniowe (50-osobowe) wycieczki "w Polskę" z pracownikami swojego oddziału. Roztaczał aurę dobra, miłości i nigdy nic nie potrzebował. Cieszył go widok ludzi powracających do zdrowia. W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Jana Głąba uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja).
por. Tadeusz Kasperski por. Tadeusz Kasperski - w 1944r. zostaje powołany do Armii Sojuszniczej jako młodociany żołnierz II wojny światowej skierowany do Terytorialnej Obrony Lotniczo-Chemicznej, przydzielony do kompanii Saperów-Minerów, po przeszkoleniu bierze udział w rozminowaniu terenów miast i osiedli. Po zakończeniu działań wojennych osiedlił się wraz z rodziną w Wołczynie, gdzie podjął pracę w Śląskiej Fabryce Drożdży. Późniejsza jego służba wojskowa w Oficerskiej Szkole Saperów we Wrocławiu zakończyła się trwałym kalectwem i statusem inwalidy wojskowego. W 1953r. podjął pracę w Warsztatach Szkolnych ZSZ Nr 2 w Kluczborku, na stanowisku głównego mechanika. Tamteż pracował aż do przejścia na emeryturę. Za swoją zawodową i społeczną pracę został wyróżniony Listem Wojewody Opolskiego oraz pisemnym podziękowaniem od Dyrekcji Szkoły i Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku. Podczas pracy zawodowej udzielał się społecznie - m. in. przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Sekcji Pracowników Niepedagogicznych. Pracował też społecznie w Związku Inwalidów Wojennych, oraz Związku Kombatantów RP. Jako wieloletni przewodniczący Komisji d/s Współpracy z Młodzieżą szkół podstawowych, średnich i zawodowych, organizował w szkołach Izby Pamięci Narodowej, uczestniczył w wielu spotkaniach z młodzieżą, przekazując im patriotyczne tradycje. Był jednym z organizatorów budowy Pomnika - Mogiły Żołnierza Polskiego w Kluczborku. Jego staraniem została ufundowana tablica upamiętniająca 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej, która umieszczona jest na kluczborskim Ratuszu. Jako dowódca pocztów jest do dziś współorganizatorem wszystkich uroczystości patriotyczno-religijnych. Jest długoletnim prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RPiBWP oraz wiceprezesem Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Kluczborku. Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, złoty, srebrny i brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, złoty i srebrny medal "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", Medal brązowy za Zasługi dla LOK, medal "Pro Memoria"; odznaki: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Opolskiego, "Złotą Odznakę Honorową ZIW, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę za Zasługi dla ZKRPiBWP, Odznakę "Syn Pułku". W listopadzie 2003r. - w roku obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowany został Medalem 750-lecia (II edycja).
Jan Podgórski Jan Podgórski - od 1977r. prowadzi zakład piekarsko-cukierniczy. Od 1980 jest członkiem Zarządu Cechu. Od 2000r. był I Podstarszym Cechu, a od lutego 2003r. Starszym Cechu. Członek Komisji Egzaminacyjnej piekarsko-cukierniczej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Podczas swojej działalności wyszkolił kilkunastu uczniów. Posiada Honorową Odznakę Rzemiosła i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego. Jan Podgórski wspomaga swymi wyrobami piekarsko-cukierniczymi Caritas obu kluczborskich parafii katolickich oraz Dom Pomocy społecznej. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Jana Podgórskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja). W 2006r. przyznano mu Medal Zasłużony dla Kluczborka.
Józef Perniok Józef Perniok - prowadził zakład zegarmistrzowski w Kluczborku od 1966 do 2000 roku. Od początku swojej działalności był aktywnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. Pełnił m.in. funkcję opiekuna młodzieży, a od 1975r. I Podstarszego Cechu. Od 1973r. był również Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Zegarmistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Jako przykładny rzemieślnik miasta Kluczborka zainteresowany jest kształtowaniem klimatu dobrej pracy wykonywanej przez właścicieli zakładów rzemieślniczych. A jako aktywny działacz społeczny cieszy się wysokim autorytetem nie tylko wśród miejscowych rzemieślników, ale również wśród zwykłych mieszkańców miasta. Józef Perniok otrzymał szereg odznaczeń rzemieślniczych, m.in.: Wzorowy Zakład Rzemieślniczy, Honorową Odznakę Rzemiosła (6.01.1975r.), Brązowy Krzyż Zasługi (17.09.1975r.), Zasłużony Działacz Kultury (7.05.1977r.), Zasłużony dla Rzemiosła (13.02.1979r.), Złoty Krzyż Zasługi (22.06.1983r.), Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (4.04.1984r.), Medal Pamiątkowy "Ziemia Kluczborska w 40-leciu" (3.05.1985r.), Medal Zasługi dla Pożarnictwa (27.03.1990r.), Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (11.10.1994r.) czy Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (17.05.2002r.). W latach 1982-1989 był Członkiem Wojewódzkiego Komitetu Czynów Społecznych. Przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku był wieloletnim Członkiem Rady Duszpasterskiej (lata 1980-2005) i Członkiem Zarządu Caritas (od 1988r.). Jego zasługą jest naprawa zegara na kluczborskim ratuszu i czasomierzy w miejscowym muzeum im. Jana Dzierżona. Był także inicjatorem zbudowania nowego ogrodzenia kluczborskiego cmentarza. W roku 2001 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a listopadzie 2003r., w jubileuszowym roku nadania Kluczborkowi praw miejskich Józefa Pernioka uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja).
Adam Sokołowski Adam Sokołowski - W 1975r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1975r. do 1983r. pracował w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, kolejno jako aplikant, asesor i sędzia. W latach 1983-1999 był radcą prawnym, a od 1999 do 2001 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Kluczborka. Obecnie pracuje jako notariusz. Od najmłodszych lat uprawiał sport grając w LZS Kuniów, od 1982r. stał się działaczem tego klubu i wspólnie z innymi przeszedł od klasy B do IV ligi. Był inicjatorem powołania Miejskiego Klubu Sportowego i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W 1967r. po raz pierwszy brał udział w mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych, w których zdobył tytuł mistrza Opolszczyzny i uplasował się na 19 miejscu w Polsce. Swój pierwszy tytuł mistrza Polski Kibiców Sportowych zdobył w 1977r., a do 1988r. (mistrzostwa nie były organizowane co roku) wywalczył kolejne dwa tytuły. Po trzynastu latach przerwy mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych wznowiono w 2001r., które wygrał, jak i kolejne organizowane w następnych latach. W 2007r. zdobył swój 10-ty tytuł mistrza Polski. Wygrał wszystkie cztery teleturnieje "Na olimpijskim szlaku" w wersji indywidualnej. Za zwycięstwa w tych teleturniejach był na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie 1992, Atlancie 1996 i Sydney w 2000r., a w 1988r. wyjechał na mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Republice Federalnej Niemiec. W 1986r. w katowickim Spodku zwyciężył w teleturnieju "Wszystko o mundialach" i w nagrodę wyjechał z reprezentacją Polski do Dublina na mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Irlandią, a także z drużyną Ruchu Chorzów przebywał na turnieju halowym w Hamburgu. W swojej kolekcji ma również tytuły Mistrza Kibiców województwa gorzowskiego, wałbrzyskiego i legnickiego oraz zdobył tytuł Mistrza Dolnego Śląska, które były organizowane tylko raz. W 2006r. wygrał teleturniej "Od Turynu do Pekinu", organizowany przez TV Katowice, a 11 października 2007r. we Wrocławiu otrzymał tytuł Wrocławskiego Kibica z Klasą za zwycięstwo w konkursie wiedzy o historii mistrzostw Europy w piłce nożnej. W 1996r. otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Opolszczyzny". W roku 2003 podczas czerwcowych jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Adama Sokołowskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Bolesław Sokołowski Bolesław Sokołowski - wraz z otrzymaniem dyplomu Studium Nauczycielskiego Raciborzu podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Smardach (1962). W latach 1966-1977 pełnił funkcję kierownika, a następnie dyrektora tejże szkoły. W roku 1984 ukończył Akademię Rolniczą z tytułem magistra rolnictwa. W 1975r. za działalność związkową otrzymał Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1982r. został wyróżniony Nagrodą Kuratora Opolskiego, a w 1990r. odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990r. podjął się pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku, którą sprawował przez trzy kolejne kadencje do 2002r. Jako przewodniczący Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki wykazał się wielkim zaangażowaniem w rozwiązywaniu aktualnych problemów w dziedzinie kultury oświaty i sportu gminnego. Zawsze życzliwy, otwarty na potrzeby każdego człowieka, nie odmawiał nikomu dobrej rady i pomocy. Jako członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych starał się czynnie wspomagać ludzi posiadających trudności życiowe wynikające z tego uzależnienia. W listopadzie 2003r., w jubileuszowym roku nadania Kluczborkowi praw miejskich Bolesław Sokołowski został uhonorowany Medalem 750-lecia (II edycja).
Julian Toporowski Julian Toporowski - w 1945 roku przybywa z Tarnopola do Kluczborka. Po ukończonych studiach medycznych we Wrocławiu i krótkim okresie pracy w Oleśnicy wraca do Kluczborka, gdzie na Oddziale Dziecięcym miejscowego szpitala uzyskuje I. i II. stopień specjalizacji. Do momentu przejścia na emeryturę piastuje funkcję Ordynatora Oddziału Noworodków. W 1972 jako pierwszy wprowadził tzw. wkłucie do pępowiny, co zapobiegało wielu patologiom w leczeniu noworodków. W latach 80-tych współzałożyciel Solidarności Służby Zdrowia. W latach późniejszych wniósł swój wkład w powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Kluczborku. Działacz ZHR, współorganizator i uczestnik Białej Służby podczas pielgrzymek papieża Jana Pawła II. Mieszkańcom naszego miasta znany nie tylko jako dobry lekarz, ale i organizator szkoleń dla personelu medycznego, za co został uhonorowany w plebiscycie "Białą Różą". W listopadzie 2003r. - w roku jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich - Juliana Toporowskiego uhonorowano Medalem 750-lecia (II edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Bolesław Herman Bolesław Herman - rocznik 1925 - weteran II wojny światowej, szlak bojowy od Bugu do Łaby, uczestnik walk o wyzwolenie Warszawy i zdobycie Berlina. Wielokrotnie odznaczony, m.in. "Srebrny Medal Zasłużonym Na Polu Chwały" (1945r.). Po zdemobilizowaniu w lutym 1947r. osiadł w Kluczborku i już w kwietniu otworzył zakład fotograficzny, który prowadził przez 60 lat. 60 lat pracy zakładu w jednym miejscu, bez skarg i zażaleń - tym samym wrósł na stałe w pejzaż naszego miasta. Bolesław Herman to zasłużony działacz rzemiosła, długoletni członek Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. Dyplom mistrzowski uzyskał w listopadzie 1965r. Wyszkolił ponad dwudziestu uczniów na czeladników i siedmiu czeladników na mistrzów. W latach 1965-68 był członkiem Sądu Cechowego w Kluczborku, a od czerwca 1968r. do maja 1980r. był członkiem Zarządu Cechu i jego podstarszym. W tym samym okresie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji egzaminacyjnej fotografów przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Bardzo aktywny społecznie przy budowie Domu Rzemiosła w Kluczborku w latach 1968-1971. Za pracę społeczną i zawodową został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (05.09.1984r.). Poza tym należy wymienić: Odznakę Honorową Zasłużonemu Opolszczyźnie (07.04.1983r.) oraz Honorową Odznakę Rzemiosła (1968r.) i najwyższe odznaczenie rzemieślnicze Srebrny Medal Jana Kilińskiego (1968r.) Dziś mimo ukończenia 80 lat, zawsze pogodny i cieszący się społecznym szacunkiem nadal jest zaangażowany w działalność Związku Kombatantów, akcjach charytatywnych na terenie miasta. W 2006r. Bolesławowi Hermanowi przyznano Medal Zasłużony dla Kluczborka.
Ginter Jendrsczok Ginter Jendrsczok - Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz dwukrotny absolwent podyplomowych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Prawa Inwestycyjnego i Zarządzania Gospodarką Narodową. Pierwszą pracę rozpoczął w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w Kluczborku na stanowisku konstruktor. Po uzyskaniu uprawnień do projektowania i nadzorowania robót w budownictwie w zakresie wszelkich instalacji elektrycznych zmienił pracę przenosząc się do Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Kluczborku. W 1981r. Wojewoda Opolski powołał go na stanowisko Zastępcy Naczelnika Miasta. W 1990r. Rada Miejska wybrała go nas stanowisko Burmistrza Miasta. Funkcję tę pełnił trzy kadencje. W tym czasie gmina przejęła od państwa część majątku w formie nieruchomości i znaczną jego część sprywatyzowała, w tym ponad 2000 mieszkań na dogodnych dla kluczborczan warunkach. Ważniejsze inwestycje jakie w tym czasie zrealizowano to: budowa oczyszczalni ścieków, nowe wysypisko śmieci, zwodociągowano wszystkie wsie gminy, wybudowano dwie sale gimnastyczne (przy szkole nr 5 i nr 3), halę widowiskowo-sportową, krytą pływalnię, gimnazjum nr 5, przedszkole nr 2, Dom Kultury w Łowkowicach, świetlice w Kujakowicach Górnych, strażnicę OSP w Bogacicy, Kuniowie i Biadaczu. W wielu obiektach publicznych gminy przeprowadzono remonty o modernizacje (budynek urzędu miejskiego, muzeum, szkoły, przedszkola). Podpisano umowy partnerskie w Bad Dürkheim w Niemczech i Brzeżanami na Ukrainie. Wypromowano jako najpiękniejsze wsie w województwie opolskim Bogacicę i Kujakowice Górne. Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie zajmował kilkakrotnie pierwsze miejsce w Polsce jako najlepszy ośrodek kempingowy. W czerwcu 2003r., podczas jubileuszowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich Ginter Jendrsczok został uhonorowany Medalem 750-lecia (I edycja). W 2006r. przyznano mu Medal Zasłużony dla Kluczborka.
Irena Kielar Irena Kielar - pracy pedagogicznej poświęciła ponad 45 lat życia, z czego 40 lat to praca na terenie miasta i powiatu Kluczbork. Przez 18 lat pełniła obowiązki dyrektora szkół gminy Kluczbork oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kluczborku. Jednocześnie pełniła funkcję wizytatora -metodyka geografii dla nauczycieli powiatu. Ukończyła wyższe studia magisterskie z geografii, studia podyplomowe, uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej, jest absolwentką wielu kursów doskonalenia z zakresu metodyki geografii, krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji i zarządzania oświatą. Była inicjatorem rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (obecnie Gimnazjum Nr 5). W swoich działaniach zawsze konsekwentna i życzliwa innym. Pełni z wyboru funkcję Prezesa Oddziału ZNP w Kluczborku oraz członka Prezydium Okręgu ZNP w Opolu. Jednocześnie koordynuje działalność ZNP na terenie powiatu kluczborskiego. W latach 1998 - 2002 była radną i przewodniczącą komisji oświaty, turystyki i sportu w powiecie. W październiku 2002 r. ponownie wybrana radną powiatu i członkiem Zarządu Powiatu. W roku 2006 została również radną powiatu oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny. Od czterech lat jest członkiem komisji nagród i odznaczeń w Kuratorium Oświaty w Opolu. Odznaczona "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", "Złotym Krzyżem Zasługi", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", "Złotą Odznaką ZNP", medalem "Przyjaciel Dziecka" i medalem "Zasłużony dla Rozwoju Sportu Szkolnego", srebrna odznaka "Ochrony Zabytków". Od 8 lat jest Wiceprzewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Opolu. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich została uhonorowana Medalem 750-lecia (I edycja) oraz w roku 2008r. medalem Zasłużona dla Kluczborka.
Jan Czechowski Jan Czechowski - wykazał się wielkim zaangażowaniem w tworzeniu samorządności gminnej podczas pełnienia w latach 1990-1996 funkcji Przewodniczącego rady Miejskiej, członka zespołu przy wojewodzie ds. opracowania strategii rozwoju województwa. Jako mieszkaniec Kluczborka cieszy się wyjątkowym autorytetem zarówno w środowisku biznesowym, jak i wśród społeczeństwa miasta. Jego duży wkład pracy w proces restrukturyzacji i modernizacji w latach pełnienia funkcji dyrektora naczelnego, a później Prezesa - Dyrektora Zarządzającego spowodował łagodne przejście przez okres transformacji i zmian systemowych w kraju, a FAMAK został uznany jako firma modelowa, co przyczyniło się jeszcze bardziej do rozsławienia jej, jak i miasta Kluczbork tak w kraju, jak i poza jego granicami. Był inicjatorem i pionierem wdrożenia w kraju wśród firm przemysłowych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm serii ISO. Pod jego kierownictwem jako pierwsza firma w kraju FAMAK S.A. wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością pozostawiając na długie lata w tyle konkurencję. Firma po otrzymaniu Polskiej Nagrody Jakości jako pierwsza firma z krajów byłej Europy Wschodniej i Środkowej została zarekomendowana przez Urząd Rady Ministrów i przyjęta po przesłuchaniach na członka European Federation of Quality Managment w Brukseli. Stworzył silny ośrodek projektowy i rozwojowy, wdrożył Zintegrowany Program Poprawy Produktywności oraz Praktyczny Program Redukcji Kosztów i Czasów Wykonania, Program Zarządzania Wiedzą, Program Praktycznego Zarządzania Ograniczeniami, które ustaliły na lata Praktyczny Zintegrowany System Jakości Totalnej TQM oraz podstawy do dalszej budowy organizacji samouczącej się nakierowanej na Dom Jakości. Jan Czechowski był również współzałożycielem i członkiem Akademii Marek, Kapituły Polskiej Nagrody Jakości, członkiem i absolwentem japońskiej organizacji JICA w Tokio, absolwentem specjalistycznego kursu na uniwersytecie w Tours we Francji, członkiem projektu XXI Century Challenge organizowanym przez BBC i NBC w Londynie oraz wielu, wielu innych. FAMAK w 1992 roku zajął I miejsce na najlepszy Program Restrukturyzacji w przemyśle polskim, co było wielkim wyzwaniem i zaszczytem praktycznej weryfikacji w skali krajowej. Potem pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo zdobyło dwukrotnie II miejsce w 1994r. i I miejsce w 1995r. w Polskiej Nagrodzie Jakości, a sam Jan Czechowski w roku 2000 zdobył I miejsce indywidualnie jako praktyk w tejże nagrodzie. Od wielu lat do dnia dzisiejszego zasiada w jej Kapitule. Wyróżniony złotym laurem umiejętności w 1992r., tytułem Srebrnego Inżyniera 1995 i Złotego Inżyniera Pięciolecia 1997-2001, Wybitnego Eksportera 2002, Eurolidera 2002, był finalistą konkursu Stowarzyszenia Managerów Polskich 1997, wieloletnim Wiceprezesem Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego oraz zasłużonym dla tegoż Porozumienia 2001, laureatem konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 1999 etc., etc. Obecnie jest członkiem Zarządu firmy Financing&Manufacturing&Know-how Sp. z o.o. W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka. Cztery lata później w 2003r. podczas czerwcowych obchodów rocznicy nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowano go również Medalem 750-lecia (I edycja).
Ks. Edmund Podzielny Ks. Edmund Podzielny - w 1985r. przyjął obowiązki proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Funkcję tę pełnił do 22.04.2003r., kiedy to objął parafię katedralną w Opolu. Dał się poznać jako gorliwy kapłan i zatroskany duszpasterz. Dzięki jego aktywności doszło do pokrycia dachu oraz malowania kościoła. Hełm wieży kościelnej otrzymał nowe pokrycie z blachy miedzianej. Przeprowadzono w kościele kapitalny remont witraży i organów. Zagospodarowano plac kościelny i zadbano o ogrodzenie cmentarza. Ks. Prałat dał się poznać też jako świetny gospodarz i organizator. W 1988r. założył Parafialny Zespół Caritas. Od 1990r. pełnił funkcję dyrektora Caritas Rejonu Kluczbork. Dał zatrudnienie wielu ludziom. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu powstały: Stacja Opieki Caritas, Gabinet rehabilitacyjny Caritas, kuchnia Caritas, Wytwórnia makaronu i Dom Caritas. Współzałożyciel Fundacji Kluczborskich Wieczorów Muzycznych i Kluczborskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "SAMARYTANIN". Gorący zwolennik ekumenizmu. Troską otaczał ludzi starszych i z ogromnym sercem uczył dzieci. Był dziekanem dekanatu kluczborskiego oraz dziekanem duszpasterskiego rejonu kluczborskiego. W roku 2000 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczbork, a dwa lata później w roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich przyznano mu Medal 750-lecia (I edycja).
Ks. Franciszek Drenda Ks. Franciszek Drenda - święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1975 r. w Kościele Świętej Trójcy w Bytomiu. Dekretem z czerwca 1981 r. ks. Biskup Alfons Nosol wyznaczył kapłana do budowy nowego kościoła i założenia nowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Wraz z powstaniem nowej parafii, ks. Proboszcz stworzył sieć pomocy dla najbardziej pokrzywdzonych przez los. Powstał oddział Caritasu, który służy pomocą biednym i opuszczonym, Świetlica Serce gdzie dzieci otrzymują posiłki oraz pomoc w naturze. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje korepetycje dla dzieci z trudnościami w nauce. Prowadzone jest dofinansowanie do wyjazdów na ferie i kolonie dla dzieci. Nie zapomina ks. Proboszcz o ludziach chorych i starych. Organizowane są spotkania w Klubie Seniora. Przy Parafii działa około 30 grup skupiających dzieci, młodzież i dorosłych. W swojej pracy duszpasterskiej w szczególny sposób dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty, wychodzący ze swoimi inicjatywami i niekonwencjonalnymi metodami pracy ze współbraćmi w kapłaństwie, dziećmi, młodzieżą oraz całą rzeszą parafian, którzy budowali z Nim ten Kościół, a obecnie pomagają w utrzymaniu tego pięknego obiektu i prowadzeniu parafii. W roku 2001 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a dwa lata później w roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich ks. Franciszka Drendę uhonorowano Medalem 750-lecia (I edycja).
Pastor Henryk Schröder Pastor Henryk Schröder - związany jest z Kluczborkiem od 1976 r. Bardzo wiele zdziałał dla ratowania zabytków znajdujących się w Kluczborku. W 1977 r. rozpoczął trwający prawie 3 lata remont kościoła zabytkowego, w 1980 wszczęto remont budynku przy ul. Kopernika 1. Za najlepiej wyremontowany budynek zabytkowy otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą Odznakę za ratowanie zabytków. Od 1985 r. trwają koncerty organowe. W 1991 r. stworzył Fundację Kluczborskich Wieczorów Muzycznych, które doskonale promują gminę w kraju i poza granicami. Przez dwie kadencje uczestniczył w pracach Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w naszej gminie. Szczególnie zajmował się sprawami ochrony zabytków i edukacją kulturalną. Od początku pobytu w Kluczborku organizuje pomoc rodzinom wielodzietnym i patologicznym. Aktualnie ściśle współpracuje ze wszystkimi ośrodkami, które niosą pomoc. Za swoją działalność został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny. Życzliwy dla wszystkich i niosący pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich uhonorowany został Medalem 750-lecia (I edycja), a 11 listopada 2004r. Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Roman Płaza Roman Płaza - wykazał się wielkim zaangażowaniem w pełnieniu funkcji sołtysa wsi Kujakowice Dolne, którą to funkcję sprawował przez 23 lata. To oddany społecznik na rzecz lokalnej społeczności oraz całej gminy. Przez 25 lat pełnił funkcję sekretarza Ochotnicze Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych. Tam też był głównym inicjatorem wybudowania strażnicy OSP. Swe zaangażowanie potwierdził wieloma godzinami pracy społecznej. Przez wiele lat był członkiem Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej wybudowane wodociąg wiejski (początek lat 80-tych). W latach 90-tych dokonano oświetlenia ul. Kluczborskiej w Kujakowicach Dolnych oraz wykonano remont kapitalny Sali wiejskiej. Podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich (w 2003r.) uhonorowany został Medalem 750-lecia (I edycja).
Roman Pastwiński Roman Pastwiński - ponad 40 lat kierował Muzeum im. ks. dra Jana Dzierżona w Kluczborku. Przez pierwsze lata istnienia placówki gromadził zbiory muzealne poszukując i scalając rozproszone pamiątki po słynnym pszczelarzu. Prowadził również archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Ziemi Kluczborskiej. Rozwijał placówkę poprzez pozyskanie nowej siedziby Muzeum i przystosował ją do potrzeb muzealnych. Organizował dokumentację przeszłości i teraźniejszości regionu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny archeologii regionu i historii pszczelarstwa. Popularyzator wiedzy o ks. dr. Janie Dzierżonie. Inicjator powstania Stacji Pszczelarskiej im. Jana Dzierżona w Maciejowie k/Kluczborka oraz współbudowniczy Pomnika ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. Redaktor I-III t. "Szkiców kluczborskich" w latach 1976-1985. Redaktor regionalnego pisma "Nad Stobrawą" - organu Międzynarodowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Kluczborku w latach 1980-81. W roku 2002 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka, a rok później podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich przyznano mu Medal 750-lecia (I edycja).
Tadeusz Srebniak Tadeusz Srebniak (zm. 2007r.) - podczas II wojny światowej został zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego. Po wojnie jako inwalida wojenny osiedlił się na ziemiach odzyskanych w Kluczborku. W roku 1947 podjął pracę w charakterze pracownika umysłowego w Związku Osadników Wojskowych w Kluczborku. Do czasu przejścia na emeryturę pracował w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w Kluczborku. Zaangażowany był również w rozwój czynów społecznych na rzecz miasta i środowiska kluczborskiego. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. W 1956 roku był jednym z założycieli Komitetu Reaktywowania Związku Inwalidów Wojennych Oddział w Kluczborku. Od 1966 jest przewodniczącym Związku. Był jednym z organizatorów Komitetu Fundacji Sztandarów ZIW RP Oddział w Kluczborku, budowy pomnika "Żołnierza Polskiego" oraz założycielem Spółdzielni Inwalidów. Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym, Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2003 podczas czerwcowych obchodów nadania Kluczborkowi praw miejskich został uhonorowany Medalem 750-lecia (I edycja).
Ks. Józef Krawiec Ks. Józef Krawiec - pierwszą posługę kapłańską rozpoczął w 1990r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i pełnił ją owocnie przez 6 1at do roku 1996. Do największych i najbardziej cennych inicjatyw należy zaliczyć coroczne festyny "Dzieci-Dzieciom" i "Dorośli-Dzieciom", które stały się dla naszego miasta największymi imprezami kulturalno-rozrywkowymi. Trwają one do dnia dzisiejszego i przyciągają licznych widzów. W niezwykły sposób ksiądz Józef przyciągał młodzież, którą gromadził wokół siebie w bardzo licznych grupach modlitewnych. Z tą młodzieżą co roku odwiedzał Domu Pomocy Społecznej i Domy Dziecka. Opieką swą objął także osoby niepełnosprawne, tzw. MUMINKI, z którymi wędrował nawet po górach. Jednym z największych wyzwań podjętych w Kluczborku było objęcie funkcji Kapelana Zakładu Karnego. Wbrew oczekiwaniom efekty tej pracy były zaskakujące, dzięki czemu ksiądz Józef w 1996r. został mianowany kapelanem jednego z największych Zakładów Karnych na terenie Polski w Strzelcach Opolskich. Ks. Józef został jako jeden z pięciu kandydatów na całe województwo odznaczony Orderem Uśmiechu Dziecka. W roku 1999 jako jeden z pierwszych został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Krzysztof Neugebauer Krzysztof Neugebauer - swoimi wysokimi osiągnięciami sportowymi rozsławia Polskę i nasze miasto na arenach Europy i świata. Od wielu lat uprawia karate w Kluczborku, a od przeszło 10 jest reprezentantem Polski i jednym z najlepszych zawodników na świecie. W swojej ulubionej dyscyplinie karate zdobywał najwyższe zaszczyty. Był drużynowym mistrzem świata, indywidualnym vice mistrzem świata, pięciokrotnie stawał na najwyższym podium mistrzostw Europy, posiada niezliczone tytuły mistrzostw Polski. W plebiscycie na najlepszego sportowca województwa trzykrotnie zajmował pierwsze miejsca, a w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych. To on utworzył pierwszą sekcję karate w Kluczborku, później był założycielem Kluczborskiego Klubu Karate. W roku 2000 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Kornelia i Jerzy Frycowscy Kornelia (zm. 2006r) i Jerzy Frycowscy - własną działalność gospodarczą prowadzili od 1985 roku. Od wielu lat hojnie wspierali lokalną społeczność i organizacje takie jak: harcerstwo, Szkoła Specjalna nr 6, Pogotowie Ratunkowe, Caritas, Świetlica Parasol. Jako wzorowi pracodawcy otrzymali dyplom od Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej 2001". W 2002r. Kornelia i Jerzy Frycowscy zostali uhonorowani Medalem Zasłużeni dla Kluczborka.
Kazimierz Stefańczyk Kazimierz Stefańczyk - urodził się w 1943 roku w Kielcach w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jest ostatnim potomkiem po ks. Piotrze Ściegiennym. Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Kielcach ukończył z wyróżnieniem. W 1965 roku został honorowym członkiem grupy plastycznej W, -57. W 1967 roku zamieszkał na stałe w Kluczborku W tym samym roku rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn i Urządzeń FAMAK na stanowisku plastyka zakładowego, jednocześnie organizując życie kulturalne dla dzieci pracowników w mieście. Najbardziej uzdolnione dzieci brały udział w konkursach plastycznych organizowanych przez UNESCO. Namalował 176 obrazów olejnych o tematyce historycznej, rodzajowej związanych z ważnymi wydarzeniami dziejowymi, oraz szereg portretów wybitnych postaci z kręgu kultury, sportu, kościoła ewangelickiego i katolickiego. Wykonał 625 grafik, w których przedstawił unikalne budowle kościołów drewnianych, pałace, dwory ziemiańskie, młyny wodne, obeliski wojenne, pomniki i najciekawsze zakątki Kluczborka i Byczyny. Obrazy i grafiki Kazimierza Stefańczyka znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą. Można je zobaczyć w Muzeum diecezjalnym w Opolu, w Kielcach, w Kamiannej, w Zbiorach Sztuki na Jasnej Górze, w Muzeum Sportu w Warszawie, w Byczynie i w Kluczborku, oraz za granicą w Watykanie, na Monte Cassino, w Paryżu, w Niemczech w Sztokholmie, w Moskwie, we Lwowie, w Tel Awiwie, w Akademii Muzycznej w Kansas City w USA, w Sao Paulo w Brazylii, w Sydney w Australii, oraz w zbiorach prywatnych w tych państwach. Drugą jego pasją jest wyjaśnianie białych plam historii miasta i jego mieszkańców. Od 1978 do 2005 roku był nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku. W 1995 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Tamteż w 2001 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na kierunku - pedagogika. Był publicystą naukowym w "Nowym Biuletynie Oświatowym", w "Nowej Trybunie Opolskiej", w "Kulisach Powiatu", w WDJ -Kwartalniku Kulturalno-oświatowym Śląska Opolskiego, a od 1993 do 2003 roku współpracował z "Kluczborskim Kurierem Samorządowym". Współpracuje naukowo z profesorem Horstem Furmanem z Uniwersytetu Monachijskiego i z inż. Peterem Klotzem. Od 24 września 2005 roku jest na emeryturze. Czas wolny wypełnia twórczością plastyczną, działalnością naukową, naukowo-badawczą i udziela się systematycznie jako wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kluczborku.
Mieczysław Godzwon Mieczysław Godzwon - Mistrz Województwa Opolskiego w kolarstwie lat 60- tych. Swoje wieloletnie doświadczenie przeniósł na warsztat trenerski. Założył w Kluczborku pierwszą sekcję kolarską. W latach 70-tych był wychowawcą wielu liczących się w Polsce kolarzy juniorów. Członek Opolskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Opolu. Przez kilka lat był masażystą kadry narodowej kolarzy uczestnicząc w Wyścigu Pokoju oraz wielu mistrzostwach świata tak na szosie, jak i w wyścigach przełajowych. Był inicjatorem Międzynarodowego Wyścigu Juniorów "Po Ziemi Kluczborskiej". Pierwszy wyścig zorganizował w 1974 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie jest w pełni zaangażowany społecznie w organizację tego wydarzenia. Poprzez jego społeczne zaangażowanie Kluczbork jest promowany poza granicami kraju. W roku 2007 współzałożyciel Kolarskiego Klubu "Stobrawa" w Kluczborku. W roku 2003 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Barbara Żłobińska Barbara Żłobińska - na stałe związana z Kluczborkiem od 1946r. Już jako uczennica szkoły średniej dała się poznać jako utalentowana recytatorka, prowadząc spotkania poetów opolskich; czytała wiersze w lokalnym Radio-studio, opracowywała i prowadziła audycje. Lata 60. i 80. spędziła jako członek teatru poezji "Atut" przy KDK, z którym związana jest do dnia dzisiejszego. To właśnie w KDK może realizować swoją pasję - ukochania słowa, poezji i literatury, pracując z młodzieżą jako instruktor do spraw żywego słowa. Nic więc dziwnego, że prowadzona przez nią młodzież zdobywa uznanie na wielu różnego rodzaju konkursach recytatorskich. Barbara Żłobińska - jest do tej pory jedyną laureatką Opolskiego Konkursu Recytatorskiego - Teatru Jednego Aktora. Jej uzdolnienia sprawiają, że przez cały czas aktywnej działalności kulturalnej powierza się jej wiodącą rolę w organizowaniu, opracowywaniu scenariuszy i prowadzeniu różnych imprez o charakterze masowym na terenie miasta i gminy. Od 20 lat związana jest z organizacją i prowadzeniem koncertów organowych, a od 6 lat jest członkiem Kapituły do spraw oceniania animatorów kultury przy Kluczborskim Staroście. Jako pasjonatka i filar amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku Kluczborskim, otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 1973 r. otrzymała wyróżnienie "Zasłużony Działacz Kultury", w późniejszych latach wyróżniono ją odznaczeniem "Zasłużony dla Opolszczyzny" oraz licznymi wyróżnieniami lokalnymi. W roku 2001 na wniosek Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej oraz za zgodą Zarządu Miejskiego została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia na polu życia kulturalnego w gminie. W październiku 2002r. otrzymała specjalne wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta Kluczborka za dokonania w sferze życia kulturalnego. W 2003r. otrzymała Nagrodę Starosty Kluczborskiego, a w 2004 została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kluczborka. W roku 2006 Barbara Żłobińska obchodziła 50-lecie swej pracy (działalności).
Irena Kowalczyk Irena Kowalczyk - mieszkanką Kluczborka jest od 1945 r. Już w szkole średniej była znaną uczennicą, udzielała się w sporcie, jako oszczepniczka zdobyła w grupie młodzików brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Łodzi. Również w szkole średniej zaczęła pracę społeczną, została drużynową ZHP, jedną z najlepszych w latach 1954-1958. W Komendzie Hufca pracowała jako sekretarz, a potem - Namiestnik Zuchowy. W roku 1964 przyznano jej Honorową odznakę Ofensywy Zuchowej. W 1964 r. podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej w Kluczborku, gdzie pracowała na samodzielnych oraz kierowniczych stanowiskach. Za dobrą pracę zawodową i społeczną została uhonorowana m.in. Brązową Odznaką Zasłużonego Pracownika, Srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika, Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika, Odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie" Medalem 40-lecia Polski Ludowej. Od roku 1994 na emeryturze. W marcu 1997 r. została Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku, którą to funkcję sprawuje nadal. W czasie jej działalności liczebność członków Związku potroiła się. Za całokształt pracy i działalność związkową została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (leg. Nr 70-2004-92 z dnia 4.06.2004r.). Dnia 11 listopada 2004r. Irena Kowalczyk została uhonorowana Medalem Zasłużona dla Kluczbork".
Władysław Kaczor Władysław Kaczor (zm. 2004r.) - był długoletnim pracownikiem Spółdzielni Inwalidów w Kluczborku. Mandat radnego Rady Miejskiej w Kluczborku sprawował przez III kadencje. Podczas dwóch pierwszych kadencji był członkiem Zarządu Miejskiego, zaś podczas trzeciej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Był zaangażowany w działalność Związku Inwalidów Wojennych. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi. Ceniony za prace społeczne. W roku 2004 uhonorowany został Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Andrzej Olech Andrzej Olech - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Trener i sędzia klasy międzynarodowej (San Diego, USA). Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z jego inicjatywy powstał Kluczborski Klub Karate oraz Okręgowy Związek Karate w Opolu, którego jest prezesem. Członek władz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Jako trener z wieloletnim stażem wychował wielu medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski, między innymi: Katarzynę Porębę, Krzysztofa Neugebauera, Łukasza Wójcika, Łukasza Radwańskiego, Macieja Kalandyka. Z jego inicjatywy są zakładane sekcje karate w wielu miastach na terenie całej Polsce. W ciągu wielu lat swojej pracy zajmował się organizowaniem zawodów i imprez sportowych, m.in. Mistrzostw Europy, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych itp. Za swoją działalność na rzecz popularyzowania kultury fizycznej wśród dzieci oraz wybitne osiągnięcia trenerskie został wyróżniony między innymi trzykrotnie nagrodą Ministra Edukacji i Sportu. W roku 2005 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Siostra Łucja Zając Siostra Łucja Zając - w 1992r. objęła funkcję Kierownika Stacji Opieki CARITAS Diecezji Opolskiej w Kluczborku. S. Łucja - z zawodu pielęgniarka - poświęciła się ludziom najbardziej potrzebującym. Od samego początku współpracowała ze wszystkimi instytucjami na rzecz osoby chorej, współdziała z parafiami, szczególnie z Parafialnymi Zespołami Caritas, Klubem Seniora, Kuchnią Caritas, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzami z Niepublicznych ZOZ-ów oraz wieloma pracownikami służb socjalnych i medycznych. Wraz z czterema innymi pielęgniarkami od 14 lat zajmuje się udzielaniem pomocy medycznej ludziom chorym, zwłaszcza w miejscu ich zamieszkania - na terenie całej gminy Kluczbork. O sobie mówi, że to zaszczyt dla niej, że może pracować w Stacji Opieki CARITAS, gdyż "zaszczytem szczególną łaską od Boga jest służyć człowiekowi choremu, cierpiącemu, ubogiemu, temu, którego spotykam na codziennych ścieżkach życia. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście to uczynili (Mt 25, 40). Aby nie ustać, aby trwać w świeżości ducha i z radością pełnić posługę wobec cierpiących i potrzebujących, staram się wciąż czerpać nowe siły ze Źródła Niewysychającego, którym jest sam Bóg. Spotykam Go przede wszystkim w Eucharystii i modlitwie osobistej, ale też i w przyrodzie, w górach. Właśnie wędrując po tatrzańskich szlakach odnawiam siły fizyczne i psychiczne - góry wyciszają, w górach jest się bliżej nieba, bliżej Boga. A potem schodzę w doliny, aby być bliżej człowieka, by w jego cierpienie i osamotnienie wnieść światło Nadziei". W roku 2005 uhonorowana została Medalem Zasłużona dla Kluczborka.
Wiktor Poloczek Wiktor Poloczek - Od 1986r. prowadzi zakład malarski w Łowkowicach. Jest specjalistą malowania wnętrz obiektów sakralnych, m.in. kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od roku 1994 jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Od 2004r. jest też członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. W 1998r. za swoje zasługi został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła. Ale w przypadku Pana Poloczka praca to nie wszystko. Znany jest również jako doskonały kapelmistrz Orkiestry Dętej w Łowkowicach. W roku 2005 został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Kluczborka.
Tadeusz Tymrakiewicz Tadeusz Tymrakiewicz - emerytowany nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej (PSP) nr 2 w Kluczborku, instruktor szachowy klasy "I", sędzia szachowy, nieprzerwanie od 20 lat prowadzi szkolną sekcję szachową przy PSP nr 2, wieloletni trener kluczborskich szachistów-uczestników Mistrzostw Polski Szkół indywidualnie i drużynowo. Najbardziej znani wychowankowie to: Iwona Bastrzyk (dwukrotna wicemistrzyni Polski), Marta Bazan (Międzynarodowa Mistrzyni Czech do lat 10, trzykrotna finalistka Mistrzostw Polski), Małgorzata i Rafał Tymrakiewiczowie (szachiści z najwyższymi rankingami w Kluczborku), Tomasz Meinert (członek kadry narodowej juniorów). Dzięki wielkiemu zaangażowaniu trenera, uczniowie sekcji szachowej przy PSP nr 2 zajmują czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski. Drużynowo: 5 miejsce - Czerwieńsk (1991), 8 miejsce - Chotowa (2002). Dalsze sukcesy szachowe odnoszą wychowankowie Publicznego Gimnazjum (PG) nr 3 zajmując 6 miejsce w Chotowej (2004) i Zespołu Szkół Licealno-Technicznych zajmując 10 miejsce w Słubicach (2005). Tadeusz Tymrakiewicz organizuje wymianę sportową z domami kultury w Legnicy, Wieruszowie, Wieluniu, Namysłowie. Współpracuje z klubami szachowymi LZS Goniec Kluczbork, PAT Ligota Dolna, HKS Stal Zawadzkie, Hetman Byczyna, Rodło Opole, PPS Społem Opole. Jego wychowankowie grali i grają w w/w klubach. Organizuje spotkania szkoleniowe z trenerami wyższej klasy oraz symultany z mistrzami świata: z Wasilijem Smysłowek (Opole), z Garym Kasparowem (Katowice), z hinduskim arcymistrzem Anandem (Turniej Milenijny). Organizuje znane symultany w PSP nr 2 w Kluczborku: z mistrzem międzynarodowym Andrzejem Szypulskim na 25 szachownicach (1995), z mistrzem Polski Zbigniewem Szymczakiem na 36 szachownicach (2000). Dzięki takim staraniom szachiści PSP nr 2 w Kluczborku zdobywają 11 razy tytuł mistrza województwa, a ostatnio 3 razy z rzędu w latach 2004-2006. Jest współorganizatorem wielu turniejów szachowych, m.in.: zawody szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, Szkolna Liga Szachowa Gminy Kluczbork (14 edycja), Otwarte Mistrzostwa PSP nr 2 w szachach, mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego, Memoriał Rigaczina... czy turnieje okazjonalne: mikołajkowe, andrzejkowe, Dzień Dziecka, Dni Kluczborka, 3 Maja, 11 listopada i inne. Tadeusz Tymrakiewicz jest laureatem wielu znanych turniejów: Gra, Va-Banque, Koło Fortuny, Krzyżówka Szczęścia, Magia Liter, teleturniej sportowy "Od Chamonix do Turynu". Za dotychczasowe osiągnięcia otrzymał odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i dyplomy: Złoty Krzyż Zasługi, zasłużony dla NTO, zasłużony działacz TPD, Srebrna Odznaka Polskiego Związku Szachowego, Medal "Serce Dziecka", nagroda kuratora opolskiego, Burmistrza Kluczborka, dyrektora szkoły, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, prezesa Szkolnego Związku Sportowego, Komisji Młodzieżowej Polskiego Związku Szachowego oraz Okręgowego Związku Szachowego. Tadeusz Tymrakiewicz posiada II kategorię szachową. Jest członkiem klubu szachowego LZS PAT Ligota Dolna. W latach 1994-96 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Młodzieżowej OZSzach w Opolu. Jest wychowawcą wieli czołowych szachistów, rodzin szachowych z Kluczborka, którzy reprezentowali i reprezentują nasze miasto w kraju i poza jego granicami. W 2006r. Tadeuszowi Tymrakiewiczowi przyznano Medal Zasłużony dla Kluczborka.
Ewa Zgadzaj Martyniuk Ewa Zgadzaj Martyniuk - pochodzi z kluczborskiej rodziny kolejarskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku, a dyplom inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zawodowo związała się z Technikum Mechanicznym w Kluczborku, poświęcając pracy pedagogicznej 35 lat życia. Ukończyła studia podyplomowe oraz wiele kursów doskonalenia zawodowego; uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów elektrycznych i stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jednocześnie rozwijała działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy i Ligi Ochrony Przyrody - kilka lat była prezesem oddziału kluczborskiego LOP. Radna Rady Miejskiej w Kluczborku przez dwie kadencje1998-2002 i 2002-2006. Doprowadziła w 1999 roku do powołania pierwszej Młodzieżowej Rady Miejskiej Kluczborka. Współtworzyła również Dziecięco - Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego, którego była koordynatorem. Inicjatorka powołania w 1999 r i jednocześnie najaktywniejsza działaczka Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf, którego celem było zebranie pieniędzy na zakup mammografu. Dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenie doprowadziło do otwarcia pracowni mammograficznej w Kluczborku w dniu 12. 10. 2007 r. Współzakładała w 2003 r. Stowarzyszenie Szansa Kobiet i przez pierwszą kadencję piastowała funkcję wiceprzewodniczącej. Otrzymała tytuł Opolanka Roku 2000 - Złota Baba. Od 2004 r. prowadzi nieformalny Klub Złotych Bab. Pomysłodawczyni wielu imprez i przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym, aktywnie integrujących społeczność lokalną, które już na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnych wydarzeń lokalnych. Otrzymała Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona m. in.: Orderem Uśmiechu Dziecka; Srebrną i Złotą Odznaką Honorową LOP; Srebrną i Złotą Odznaką OHP; Odznaką Wzorowy Wychowawca OHP; Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych; Tytułem Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP. W dniu 11 listopada 2007 r. uhonorowana Tytułem i Medalem Zasłużona dla Kluczborka.
Piotr Rybka Piotr Rybka - od 1989 roku pełni funkcje przewodniczącego Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, aktywnie realizując wiele działań z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Jest inicjatorem przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, mających na celu pozyskanie środków finansowych dla najbardziej potrzebujących. Na przestrzeni lat swojej działalności charytatywnej okazał wiele zainteresowania i serca osobom starszym, samotnym. Dzięki pracy i trudowi włożonemu w działalność Parafialnego Zespołu Caritas życie wielu osób staje się bardziej radosne i lepsze.
Magdalena Kretschmer Magdalena Kretschmer -urodziła się w Kluczborku, dziś na stałe mieszka w Niemczech. Od końca lat 80-tych prowadzi działalność humanitarną, która polega min. na organizacji transportów z darami przeznaczonymi dla osób chorych i potrzebujących. Takie transporty, kierowane są do instytucji przykościelnych oraz Domu Pomocy Społecznej, średnio dwa razy w roku, a ich przedmiotem są min: leki, sprzęt rehabilitacyjny, odzież, środki czystości i higieny. Magdalena Kretschmer otacza swoją opieką i pomocą kilkoro chorych dzieci z okolic Kluczborka. Poza działalnością charytatywną inicjuje przedsięwzięcia mające na celu budowanie dobrych stosunków i dialogu pomiędzy społecznością polską i niemiecką.
Tadeusz Konarski Tadeusz Konarski - był jednym z inicjatorów założenia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Współorganizował pielgrzymki, wyjazdy na Białą Służbę (harcerska służba medyczna, porządkowa w czasie pielgrzymek śp. Jana Pawła II do Polski). Od 1990 roku współorganizował wyjazdy na Wschód. Organizował pomoc i służbę dla Polaków na Wschodzie: Ukraina, Litwa, Białoruś. Został najmłodszym radnym Gminy Kluczbork I Kadencji. Jako dyrektor AKiO, następnie AO przygotował i przeprowadził z dużym sukcesem restrukturyzację Oświaty w Gminie Kluczbork. Współzałożyciel Świetlicy Terapeutyczno - Wychowawczej "Parasol I" i "Parasol II" w Kluczborku. Partnerstwo pomiędzy Kluczborkiem i Brzeżanami uczynił żywym, poprzez osobiste zaangażowanie się w wiele akcji charytatywnych dla mieszkańców Brzeżan.
Jan Kowalik Jan Kowalik - angażuje się od wielu lat w życie społeczne, kulturalne i sportowe Gminy Kluczbork. Każdego roku wspiera finansowo i rzeczowo większość imprez charytatywnych i sportowych w Kluczborku. Panu Kowalikowi znane są potrzeby stowarzyszeń kluczborskich. Od początku działalności Miejskiego Klubu Sportowego jest bardzo odpowiedzialnym i życzliwym partnerem w realizacji celów sportowych, organizacyjnych i inwestycyjnych Klubu. Jako prezes firmy WAGREM sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, swoją pracą pełną pasji, zaangażowania i determinacji przyczynił się do wielu sukcesów firmy. W 2004 r. wdrożono System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. Na przestrzeni ostatnich lat przyznano firmie wiele certyfikatów i wyróżnień, do których należą m.in.: Gazela Biznesu, Opolska Marka 2007, Kluczborska Baszta 2007, Certyfikat "Przejrzysta Firma", Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Diamenty Forbesa 2009.
Wolfgang Lutz Wolfgang Lutz - był inicjatorem nawiązania partnerstwa z Kluczborkiem, które zostało podpisane w październiku 2000 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osobistemu Pana Burmistrza Lutza od samego początku partnerstwo rozwijało się w bardzo wielu dziedzinach. Wspólne koncerty Big Bandu ze szkoły w Bad Dürkheim oraz zespołu "Bez Nazwy" z ZSO w Kluczborku. Corocznie spotkania robocze, podczas których przekazywana jest wiedza i doświadczenie w zarządzaniu gminą. Współpraca osób niepełnosprawnych, coroczne turnieje tenisistów, cztery wizyty mieszkańców, współpraca stowarzyszeń to tylko niektóre z inicjatyw, w które angażuje się Burmistrz Bad Dürkheim. Dzięki akceptacji Pana Lutza miasto Bad Dürkheim podarowało Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczborku drabinę strażacką a przedstawiciele OSP Bad Dürkheim i Kuniowa współpracują ze sobą od wielu lat. Dzięki tak wielu inicjatywom partnerskim przyczynił się do zwalczania stereotypów i uprzedzeń oraz budowania dobrych stosunków polsko niemieckich na stopniu lokalnym.
Małgorzata Kwiring Pondel Małgorzata Kwiring Pondel - Jest pomysłodawczynią i założycielką Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku, który aktywnie działa już od dwunastu lat. Dom ten jest azylem dla osób niepełnosprawnych. Tu nie tylko mogą liczyć na pomoc doskonale wykwalifikowanej kadry, ale także na uśmiech, empatię i serdeczność. Z jej inicjatywy w 2001 roku powołane zostało Stowarzyszenia Osób i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja", które za swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2009 roku otrzymało Kluczborską Basztę. Na przełomie lat dzięki staraniom Pani Małgorzaty została nawiązana współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w Bad Dürkheim i Goslar w Niemczech oraz Navan w Irlandii. Dzięki temu uczestnicy i ich rodziny mają możliwość nawiązania znajomości, przyjaźni, wymiany doświadczeń oraz cyklicznych wzajemnych odwiedzin. Doświadczenie połączone z ogromną motywacją i chęcią pomocy osobom niepełnosprawnym obfitują szeregiem różnorodnych imprez promujących zarówno twórczość artystyczną, jak i integrację osób niepełnosprawnych. są to m.in. Festiwal Niezwykłości, Integracyjny Bal Karnawałowy. Założycielka ŚDS-u w swoich działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jest osobą bardzo aktywną i nie bojącą się wyzwań. Stara się kreować wizerunek swoich podopiecznych jako ludzi aktywnych, wartościowych, żyjących po prostu inaczej i promuje ten obraz zarówno tu w regionie jak i poza nim.
Andrzej Buła Andrzej Buła - W latach 2003-2007 był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Dzięki swoim konsekwentnym działaniom przeprowadził remonty obiektów wchodzących w skład tej jednostki. Poza tym z jego inicjatywy gmina otrzymała finansowe wsparcie na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 5 oraz boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w Parku Miejskim, jedynej takiej inwestycji na Opolszczyźnie. Był inicjatorem stworzenia interdyscyplinarnego kampusu sportowo - rekreacyjnego. Marzenie to konsekwentnie realizował nawet wówczas, gdy w 2007 roku został wybrany posłem na Sejm RP. Dziś efektem tej determinacji, konsekwencji i zaangażowania ze strony Andrzeja Buły jest nowo otwarty kampus sportowo-rekreacyjny STOBRAWA. Był jednym z inicjatorów powstania w 2003 r MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO, który powstał z połączenia trzech klubów: KKS Kluczbork, LKS Kuniów oraz MOS Kluczborka. Dziś MKS jest liczącym się w środowisku piłkarskim I ligowym klubem, którego gra stanowi promocję gminy Kluczbork w całej Polsce. Podejmuje się wielu inicjatyw prospołecznych pozyskując na nie środki zewnętrzne i angażując w nie szerokie rzesze ludzi związanych ze sportem m.in. realizacja projektu szkoleniowego pn. "Opolskie - ludzie, pasja, sport", projekt partnerski pomiędzy Polskim i Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, mający na celu szkolenie kadry trenerskiej z całej Polski. Wyróżniony w plebiscycie NTO tytułem Działacz Roku. O tym gdzie jest dzisiaj, zadecydowali ludzie, w których zawsze pokładał największe nadzieje, twierdząc, że to właśnie ludzie są podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia. Potrafi zarazić ich swoją pasją i zjednywać wokół własnych pomysłów.
Adam Stecki Adam Stecki - jest od ponad 15 lat prezesem firmy Novo Products, która zatrudnia obecnie 80 osób. Był inicjatorem i głównym organizatorem zawodów hippicznych w Kluczborku. Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej Gminy poprzez udział w różnorakich inicjatywach społecznych, pomoc w organizacji imprez, a także ich wspieranie finansowe. Piastuje obecnie funkcję zastępcy prezesa Miejskiego Klubu Sportowego, aktywnie uczestnicząc w życiu klubu.
Bolesław Sokołowski Bolesław Sokołowski - to prawdziwy społecznik, zawsze życzliwy i otwarty na potrzeby drugiego człowieka, służący dobrą radą i pomocą. Od 1990 roku nieprzerwanie przez 3 kadencje był radnym Gminy Kluczbork. Został Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem 750-lecia Kluczborka. Obecnie jest bardzo mocno zaangażowany w budowę hospicjum stacjonarnego w SMARDACH, gdzie spędza codziennie wiele godzin, pracując społecznie.

© 2003-2010 Urząd Miejski w Kluczborku
 Dodaj do ulubionych |  Ustaw jako startowa  | Plan MiastaNapisz do nas | Redakcja